PRIVACY-BESCHERMINGSBELEID

Artikel 1. Persoonsgegevens
1.1. Voor DanceIt is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt DanceIt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1.2. DanceIt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
1.3. DanceIt verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan DanceIt heeft verstrekt, telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met DanceIt of een leerling persoonsgegevens van een betrokkene verstrekt die als partner van de leerling deelneemt aan de cursus.
1.4. DanceIt verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. aanhef;
b. voor- en achternaam;
c. e-mailadres;
d. telefoonnummer;
e. postcode, adres, huisnummer en woonplaats;
f. geboortedatum.
1.5. Bijzondere persoonsgegevens worden enkel door DanceIt verwerkt indien deze persoonsgegevens vrijwillig door de betrokkene aan DanceIt verstrekt zijn, zoals informatie over de gezondheid van de betrokkene, en de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.
1.6. DanceIt verwerkt EU persoonsgegevens niet buiten de EU.

Artikel 2. Grondslag en doeleinden van de verwerking
2.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
2.2. DanceIt verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het tot stand komen van de overeenkomst;
c. om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. punt b of c hierboven;
e. om te voldoen aan administratieve plichten.
2.3. De verstrekking van de in artikel 1.4 genoemde persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
2.4. DanceIt zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 2.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
2.5. DanceIt verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. DanceIt streeft naar minimale gegevensverwerking.
2.6. DanceIt zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 3. Wissen van persoonsgegevens
3.1. DanceIt zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn, en dit aan DanceIt is bekendgemaakt door belanghebbenden.
3.2. DanceIt is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
4.1. DanceIt zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet aan derden verstrekken tenzij:
a. DanceIt daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door DanceIt voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker DanceIt een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
4.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 5. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
5.1. Op verzoek verleent DanceIt aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die DanceIt van hem bijhoudt en verstrekt DanceIt de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
5.2. DanceIt biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die DanceIt van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
5.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij DanceIt worden ingediend, zie artikel 8.1 van dit privacy beleid voor de contactgegevens van DanceIt. DanceIt reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 6. Bezwaar
6.1. De betrokkene kan bij DanceIt bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat DanceIt het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt DanceIt met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij DanceIt bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 7. Recht van beperking
7.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene DanceIt verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 8. Contact
8.1. Voor vragen over de wijze waarop DanceIt persoonsgegevens verwerkt, het intrekking van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die DanceIt van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met DanceIt.

Contactgegevens DanceIt:
DanceIt
Adres: Hendrik Ravesteijnplein 86
Postcode/plaats: 2282GX – Rijswijk
e-mailadres: info@danceit.nl
telefoonnummer: +31 (0)6 27098889

8.2. Indien DanceIt op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt DanceIt de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 9. Beveiligingsmaatregelen
9.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft DanceIt verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

Artikel 10. Wijzigingen
10.1. DanceIt behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Artikel 11. Datalek
11.1. Indien zich bij DanceIt een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal DanceIt daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
11.2. Indien er sprake is van een datalek bij DanceIt dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt DanceIt de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 12. Klacht indienen
12.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door DanceIt niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de AVG, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.