PRIVACY-BESCHERMINGSBELEID

Artikel 1. Persoonsgegevens
1.1. Voor DanceIt is a strengige omgang met gegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonlijke handleidingen DanceIt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1.2. DanceIt gonna discreet to personal and kept this vertrouwelijk.
1.3. DanceIt heeft muziek in de persoon op de hoogte via de website aan DanceIt heeft verstrekt, telefonisch of via de e-mail contact opgenomen met Dance met een van de deelnemers.
1.4. DanceIt verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
een. aanhef;
b. voor- en achternaam;
c. emailadres;
d. Telefoonnummer;
e. postcode, adres, huisnummer en woonplaats;
f. geboortedatum.
1.5. Personalised dance-through dance, dance and their processing, is the translation of the importance.
1.6. DanceIt verwerkt EU EU niet buiten de EU.

Artikel 2. Grondslag en doeleinden van de verwerking
2.1. De determination of the processing is the performing of the agreement of the measures of the measures of precontractuele maatregelen.
2.2. DanceIt verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
een. het in behandeling nemen van een vraag van / opmerking van de gelegene;
b. het tot stand komen van de overeenkomst;
c. om de overeenkomst uit te voeren;
d. om contact te hebben met de betrokkene op te kunnen nemen ivm punt b van c hierboven;
e. om te voldoen aan administratieve plichten.
2.3. De meningking of the in 1.4 genoemde persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene deze niet mogelijk is, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
2.4. DanceIt zal de alarmering niet nodig hebben, is the them to change, which is the requirements to clean, 2.2, require de persoonsgegevens worden verwerkt.
2.5. DanceIt Process only the applications die minimaal nodig zijn voor de bestaande doeleinden. DanceIterve naar minimale gegevensverwerking.
2.6. DanceIt shall the documentation not change for other defined and above omschreven.

Artikel 3. Wissen van persoonsgegevens
3.1. DanceIt zal gebruikers zonder een zelfrede voorkomen verwijderen uit haar systemen oa indien:
een. de gebruiker niet nodig zijn voor de golflijnen zij zijn verwerkt;
b. deeerdee bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn drugs en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist van achterhaald zijn, en dit aan DanceIt is bekendgemaakt door belanghebbenden.
3.2. DanceIt is not verplicht to use from the is used.

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
4.1. DanceIt zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet bevatten:
een. Dance are not be used of;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. doorg de doorg Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance Dance.
4.2. De betrokkene kan zijn instemmen met gegevens aan derden te allen tijde intrekken.

Artikel 5. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
5.1. Op verzoek doorgt DanceIt to the involvede access to all personalised DanceIt of him bijhoudt and funding.
5.2. DanceIt biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos gegevens te bewerken. DanceIt van hem bijhoudt om corrigeren of te verwijderen te laten.
5.3. Het verzoek tot toegang, wijziging van verwijdering van gegevens kan schriftelijk via de e-mail bij DanceIt worden ingediend, zie artikel 8.1 van dit privacybeleid voor de contactgegevens van DanceIt. DanceIt reageert zo snel mogelijk binnen 4 weken.

Artikel 6. Bezwaar
6.1. De betrokkene kan tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens een bepaalde reden voor hebben. Na DanceIt it of the interestede has receive, stops DanceIt with the processing of the interestede, tenzij Dance Belang to the importance of the involvede.

Artikel 7. Recht van beperking
7.1. Indien de deelde een request is proposal ivm het aanpassen, aanvullen of are van een persoon is proposal ivm de processing van are de betrokkene DanceIt Need the processing of its persoonsgegevens te beperken.

Artikel 8. Contact
8.1. Voor vragen over de wijze waarop DanceIt wordt behandeld, de intrekking van een toestemming ivm het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens request to its least from the processing from are processes from the processing of its persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met DanceIt.

Contactgegevens DanceIt:
DanceIt
Adres: Hendrik Ravesteijnplein 86
Postcode / plaats: 2282GX - Rijswijk
e-mailadres: info@danceit.nl
Telefoonnummer: +31 (0)20 654 4060

8.2. Indien DanceIt de nodig van de betrokkene is dat van de betrokkene corrigeert, de uitkomst van de verwerking van de medeplichtige inhoud van een niet-ingedeelde zaak is verwerkt, dan stelt. DansIt de betrokkene Daar op de hoogte.

Artikel 9. Beveiligingsmaatregelen
9.1. Om onbevoegden van de persoonlijke levenssfeer, schade, diefstal en onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft een beveiliging tegen schadelijke gevolgen van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10. Wijzigingen
10.1. DanceIt rolt het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Artikel 11. Datalek
11.1. Indien zich bij DanceIt een beveiligingsincident voorbewusten is van persoonlijke aard zijn gelekt ofanning om een ​​andere reden dat er een einde komt aan de bescherming van de gegevens. het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
11.2. Indien er sprake is van een datalek bij DanceIt dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt DanceIt de betrokkene daar onverw zijn op de hoogte.

Artikel 12. Klacht indienen
12.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door DanceIt niet in overeenstemming is met dit privacybeleid en / of met de AVG, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.