ALGEMENE VOORWAARDEN DANSSCHOOL DANCEIT

Artikel 1. Definities
1.1. In dit algemene privacybeleid worden de hiernavolgende woorden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is vermeld:
een. DanceIt: de gebruiker van these: handelend onder de naam "DanceIt", gevestigd aan de Al-Masoedielaan 160 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71 222 863;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen DanceIt en de leerling;
c. leerling: the asian holding the engagements;
d. dansles: de dansles, workshop of elke andere (dans) activiteit die door DanceIt wordt verzorgd;
e. privéles: de privé dansles die door DanceIt wordt verzorgd;
f. locatie: de locatie waar de dansles wordt gegeven;
g. persoonsgegevens: bedrijfsgegevens kunnen worden;
h. betrokkene: de natuurlijke persoon op;
ik. ons website: de website danceit.nl.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen DanceIt en de leerling en op elke deelname aan een dansles.
2.2. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de over eenkomstbrief of van de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Één één één één één Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze of deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze deze De nietige of infrared connector of dance in will be.
2.4. DanceIt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is horses the version of the general conditions zoals the gold of the close of the close to its the place to the the place to the the place to the the placeholder of the global version of the global conditions.
2.5. Indien DanceIt niet rosstrous compliance of this private conditions that must that does that the parties that their parties of their parties .

Artikel 3. Aanbod en prijzen
3.1. Het aanbod van DanceIt is vrijblijvend.
3.2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. DanceIt has the right the times of time to time to te passen.
3.4. Vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
3.5. Indien een student korting wenst te ontvangen, dient deze aan te leggen aan deze kortingscode, en ook bewijs mee te leveren.
3.6. Indien het bewijs op korting vervalt, dan vervalt ook het recht op korting.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand door de leerling het ingevulde inschrijfformulier via onze website heeft ingesteerd dan wel ondubbelzinnig.
4.2. Op de hoogte blijven staan ​​is overgestuurd DanceIt de leerling een bevestiging via de e-mail.
4.3. Een inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betaling van het cursusgeld is één keer per keer vooraf geschieden.
5.2. Afwijkende betalingsafspraken, like gespreide betaling van uitstel van betaling, is dansindig DanceIt ★ mooie via e-mail haar akkoord heeft gegeven.
5.3. Indien de leerling niet tijdig betaalt, dan stuurt binnen een 14 dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen. Geeft de leerling geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan heeft DanceIt het recht de vordering uit handen te geven. Alle kost inclusief als buitengerechtelijke, welke DanceIt moet maken om de vordering (en) op de leerling te incasseren, zijn voor rekening van de leerling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 40, -.
5.4. Zolang DanceIt does not the overall cursus of the leerling has receive, that Learn it to the dance.

Artikel 6. Annulering
6.1. Het annuleren van de cursus aan een dansles is mogelijk voor introductie van de cursus, tenzij het een priveles betreft. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Indien de leerling de aaneenschakeling van een dansles minder dan 2 weken voor de aanvang annuleert, dan worden annuleringskosten aan de leerling in rekening gebracht, overige anders of via e-mail noodzaak met DanceIt. De annuleringskosten bedragen:
een. Bij annulering minder dan 2 weken en langer dan 24 uur voor aanvang van de cursus van dansles: 20% van het geld;
b. Bij annulering 24 uur van minder voor introductie van de cursus van de dansles: 50% van het geld.
c. Bij annulering achteraf: 100% van het geld.

6.2. Goedlopend dient schriftelijk te zijn via via e-mail te geschieden.
6.3. Facturatie van de annuleringskosten geschiedt via de e-mail.

Artikel 7. Cursus en locatie
7.1. De tijden van de dansles, is de locatie van de dansles en uit hoeveel danslessen de cursus bestaat wordt via de e-mail aan de leerling kenbaar gemaakt en is vermeld op de website.
7.2. De dagen waarop DanceIt gesloten is, staat op vakantie, wordt duidelijk op onze website vermeld.
7.3. Indien de leerling binnen de duur van de cursus een dansles mist, dan geeft dat geen recht op restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld. If possible, this ter beoordeling van DanceIt, can the leerling in concert with DanceIt in the duration of the course an danceles inhalen.
7.4. DanceIt has it right for the course. De leerling is zo slim mogelijk van een toepassing in kennis gesteld.

Artikel 8. Privélessen
8.1. De boeking van een privéles is definitief op het moment dat DanceIt de leerling een bevestiging via de e-mail heeft gestuurd.
8.2. Een beperkte privéles kan niet kosteloos geannuleerd worden.
8.3. De privéles (sen) dienen per bank voorafgaand aan de privéles De facturen worden betaald via de e-mail (de facturering via de e-mail afwijkende afspraken zijn gemaakt). Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, en voorafgaand aan de privéles. Later vervalt de boeking en wordt de plek weer vrijgegeven. In geval van een pakket van meerdere privélessen, dient het betaald bedrag in één keer betaald betaald te worden.
8.4. Geen onbeperkt geldig. Een pakket van 10 privélessen is maximaal 6 maanden geldig, beide met ingang van de eerste datum. Hierna verspringen automatisch het pakket en alle overgebleven lessen, zonder dat de leerling aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) het betaalde lesgeld.
8.5. Een afspraak voor een privéles kan kosteloos verschoven worden tot maximaal 24 uur voor introductie van de privéles. Het verzoek tot het verschuiven van een privéles dient telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij DanceIt ger te worden. Bij het geven van een volle agenda heeft die de kansling dat er een volledige agenda is en dat de kans groot is dat er geen volledige agenda is.
8.6. Ingeval van no-show dan wel indien de leerling de afspraak voor een privéles korter dan 24 uur voor aanvang van de privéles wenst te verschuiven, dan kan niet kosteloos een nieuwe afspraak worden gemaakt voor de privéles.
8.7. De leerling dient over zijn privé zijn privéles. DanceIt zal maximaal 15 minuten wachten op de leerling.
8.8. De leerling is welkom maximum 15 minuten voor uitvoering van de privéles, tenzij anders afgezet. In geval de leerling te laat komt, wordt de tijd niet verlengd en zal de les stoppen op het bezorgde tijdstip.
8.9. Met toestemming van DanceIt gemaakte foto's en / of video's tijdens de privéles zijn alleen voor persoonlijk gebruik en beperkteloos alleen na expliciete aanvragen via e-mail worden gemaakt op naam van DanceIt, zoals het plaatsen van foto's en / of video's op een van meerdere (sociale media) platformen.
8.10. DanceIt mag de afspraak voor een privéles houden van gegronde redenen (inclusief overmacht zoals omschreven in artikel 13) toe zijn. DanceIt zal zo snel mogelijk contact opnemen met de leerling opnemen om andere beschikbare dagen aan de leerling door te geven en om een ​​nieuwe afspraak te maken voor de privéles.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst
9.1. DanceIt voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
9.2. DanceIt is de manner waarop en wie mogen de overeenkomst worden uitgevoerd.

Artikel 10. Verplichtingen van de leerling
10.1. Tijdens de dansles dient de leerling toepasselijke kleding te dragen.
10.2. De leerling is verplicht door DanceIt geeft instructies en de huisregels van de locatie na te leven.
10.3. De leerling dient de dansles te zijn pijnlijk, disease en / of aandoening waarvan de leerling redelijkerwijs kan zijn datering van de dansles schadelijk zijn voor zijn gezondheid kan zijn.
10.4. De leerling is hunzaam in het daten van zegeningen en / of andere complicaties zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DanceIt.
10.5. Indien de leerling zich niet geschikt acht voor de dansles, dan dient de leerling dat direct aan DanceIt te melden en zijn participation aan de dansles te staken.
10.6. Het onder invloed zijn van drugsdranken tijdens de dansles is niet toegestaan.
10.7. Het is niet toegestaan ​​te roken op de locatie.
10.8. De leerling dient te beschikken over een goede gezondheid hygiëne, zoals frisse adem.
10.9. Het is niet toegestaan ​​zonder toestemming van DanceIt foto's van opnames in beeld en / of geluid te maken tijdens een dansles.
10.10. DanceIt is bevoegd de leerling die in de dansles is diskwalificerende, the house rules not in eight takes of the dictles. De vergoeding voor de dansles blijft onverminderd van rechtswege bestaan.

Artikel 11. Annulering door DanceIt
11.1. DanceIt heeft het recht op de cursus als zij daar een gegronde reden voor heeft, zoals te weinig deelnemers van de ziekte van een van de natuurlijke personen die de naam DanceIt de cursus geeft. De leerling is zo snel mogelijk via de e-mail van een soort annulering in kennis gesteld.
11.2. Indien DanceIt de cursus annuleert, then readen they the rengs that the following to the learnling. Geschiedt annulering tijdens de cursus, dan zal naar rato van het aantal niet genoten danslessen het cursusgeld worden terugbetaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
12.1. DanceIt kan niet direct worden beïnvloed door indirect gevolg is van:
een. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en reageert niet op haar doen en / of laten kan worden toegeschreven, zoals oa omschreven in artikel 13;
b. enkel daad of nalatigheid van de leerling.
12.2. DanceIt is not applicable for damage.
12.3. De leerling is persoonlijk voor alle schade toegebracht aan anonymous of the dansles. DanceIt kan nimmer worden gewaagd, blessure, verwondingen, botbreuken of an creeërende lijvigheid, which is is the dance of the place to be the location . Het is volledig voor eigen risico.
12.4. De leerling dient zich te allen tijde te gedragen conform de richtlijnen en gedragsregels die worden gegeven door danceIt. Indien de leerling weigert deze regels of reglement, dan is de leerling verantwoordelijk voor de plaatsbepaling.
12.5. DanceIt is zelfs voor verlies, beschadiging en / of diefstal van kleding van andere bezittingen van de leerling.
12.6. Indien DanceIt is for damage, that is that legal to fully session. Indien de verzekeraar in geen geval niet overdouderend met de dekking van de schade is de aansprakelijkheid van DanceIt Betalingen voor de dansers waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.7. Niet-aansprakelijkheidsbeperkende maatregelen zijn opgenomen van bewuste roekeloosheid van DanceIt.
12.8. Alle rechten in de jaarling binnen 1 jaar in te stellen als de leerling niet tevreden is over de procedures dan wel het handelen van DanceIt. Handelt de leerling niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
12.9. Als de leerling in ongewoon kan komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij doet jegens DanceIt gehouden is, in strijd met onrechtstreekse dansende danspartijen. is ontstaan.

Artikel 13. Overmacht
13.1. DanceIt is not were to not used to the third parties.
13.2. Onder overmacht wordt verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de natuurlijke persoon die de naam DanceIt de dansles geeft, verkeerstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, terrorisme, oorlog, rellen, stroomstoring, merk, diefstal, overheidsmaatregelen, elke andere situatie waarop DansIt geen (beslissende) controle kon uitoefenen.
13.3. Indien er sprake is van een overmachtssituaties, dan is de dans.

Artikel 14. Ontbinding
14.1. DanceIt kan an it betroughing to the can not make an anonymous of the translation of the translation of the translation is an dance translation. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
14.2. DanceIt is an doding the date to doding on the change of their nature being that being being being of the job possible of of the measure or that in their being being that institute of which being being instay van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Partijen zijn verplicht om hun verplichtingen na te komen, geheim te houden. Informatie is als vertrouwelijk want this door the other party is aangegeven als as usual.
15.2. Indien het een wettelijke bepaling van een gerechtelijke uitspraak betreft, is het niet toegestaan ​​om de dans rechter te houden. recht van verschoning, dan is DanceIt is not done to schadevergoeding of schadeloosstelling and is the leerling niet advocigd van der overeenkomst op grond van enige schade, initiatief.

Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten over de dansles nodig schriftelijk of via de e-mail bij DanceIt te worden ingediend zo snel mogelijk na de dansles waarop de klacht betrekking heeft.
16.2. De leerling dient DanceIt de mogelijkheid to give de klacht te onderzoeken. Het feit dat DanceIt overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert dat DanceIt erkent dat de changewerken gebrekkig zijn.
16.3. Als Dance It erkent dat de de toentertijd in de nodig werkzaamheden is dansen. De aansprakelijkheid van DanceIt is in het artikel 12 is opgenomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en technisch rechter
17.1. Op de overeenkomst tussen DansIt en de leerling is uitsluitend het recht van het land.
17.2. Het Gerecht in de vestigingsplaats van Danceit is bij uitsluiting van geschillen.