ALGEMENE VOORWAARDEN DANSSCHOOL DANCEIT

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden en in het onderstaande privacy beleid worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. DanceIt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: handelend onder de naam “DanceIt”, gevestigd aan de Al-Masoedielaan 160 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71 222 863;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen DanceIt en de leerling;
c. leerling: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met DanceIt dan wel die deelneemt aan de dansles;
d. dansles: de dansles, workshop of iedere andere (dans)activiteit die door DanceIt wordt verzorgd;
e. privéles: de privé dansles die door DanceIt wordt verzorgd;
f. locatie: de locatie waar de dansles wordt gegeven;
g. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;
h. betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
i. ons website: de website danceit.nl.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen DanceIt en de leerling en op iedere deelname aan een dansles.
2.2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DanceIt vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. DanceIt heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de leerling na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
2.5. Indien DanceIt niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DanceIt in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en prijzen
3.1. Het aanbod van DanceIt is vrijblijvend.
3.2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. DanceIt heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
3.4. Vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
3.5. Indien een student korting wenst te ontvangen, dient deze te voldoen aan de regels geldend aan deze kortingscode, en eventuele bewijs mee te leveren.
3.6. Indien het bewijs op korting vervalt, dan vervalt ook het recht op korting.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de leerling het ingevulde inschrijfformulier via ons website heeft ingestuurd dan wel nadat de leerling op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van DanceIt.
4.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen stuurt DanceIt de leerling een bevestiging via de e-mail.
4.3. Een inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betaling van het cursusgeld dient in één keer vooraf te geschieden.
5.2. Afwijkende betalingsafspraken, zoals gespreide betaling of uitstel van betaling, is enkel mogelijk indien DanceIt daarvoor uitdrukkelijk via e-mail haar akkoord heeft gegeven.
5.3. Indien de leerling niet tijdig betaalt, dan stuurt DanceIt de leerling een betalingsherinnering waarin de leerling wordt verzocht binnen 14 dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen. Geeft de leerling geen gehoor aan de betalingsherinnering, dan heeft DanceIt het recht de vordering uit handen te geven. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke DanceIt moet maken om de vordering(en) op de leerling te incasseren, zijn voor rekening van de leerling. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 40,-.
5.4. Zolang DanceIt niet het gehele cursusgeld van de leerling heeft ontvangen, heeft DanceIt het recht de leerling de toegang tot de dansles te ontzeggen, tenzij met de leerling een afwijkende betalingsafspraak is gemaakt.

Artikel 6. Annulering
6.1. Het annuleren van de deelname aan de cursus of een dansles is mogelijk voor aanvang van de cursus, tenzij het een privéles betreft. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Indien de leerling de deelname aan de cursus of een dansles minder dan 2 weken voor de aanvang annuleert, dan worden annuleringskosten aan de leerling in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk of via e-mail overeengekomen met DanceIt. De annuleringskosten bedragen:
a. Bij annulering minder dan 2 weken en langer dan 24 uur voor aanvang van de cursus of dansles: 20% van het lesgeld;
b. Bij annulering 24 uur of minder voor aanvang van de cursus of de dansles: 50% van het lesgeld.
c. Bij annulering achteraf: 100% van het lesgeld.

6.2. Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden.
6.3. Facturatie van de annuleringskosten geschiedt via de e-mail.

Artikel 7. Cursus en locatie
7.1. De tijden van de dansles, de locatie van de dansles en uit hoeveel danslessen de cursus bestaat wordt via de e-mail aan de leerling kenbaar gemaakt en is vermeld op de website.
7.2. De dagen waarop DanceIt gesloten is, bijvoorbeeld wegens vakantie, wordt duidelijk op onze website vermeld.
7.3. Indien de leerling binnen de looptijd van de cursus een dansles mist, dan geeft dat geen recht op restitutie van (een deel van) het betaalde cursusgeld. Indien mogelijk, dit ter beoordeling van DanceIt, kan de leerling in overleg met DanceIt binnen de looptijd van de cursus een dansles inhalen.
7.4. DanceIt heeft het recht gedurende de cursus de locatie te wijzigen indien zij daar een gegronde reden voor heeft. De leerling wordt zo spoedig mogelijk van een dergelijke wijziging in kennis gesteld.

Artikel 8. Privélessen
8.1. De boeking van een privéles is definitief op het moment dat DanceIt de leerling een bevestiging via de e-mail heeft gestuurd.
8.2. Een overeengekomen privéles kan niet kosteloos geannuleerd worden.
8.3. De privéles(sen) dienen per bank voorafgaand aan de privéles betaald te worden, hiervoor wordt via de e-mail de factuur naar de leerling gestuurd (tenzij er hierover via de e-mail afwijkende afspraken zijn gemaakt). Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, en voorafgaand aan de privéles. Daarna vervalt de boeking en wordt de plek weer vrijgegeven. In geval van een pakket of meerdere privélessen, dient het volledige bedrag in één keer vooraf betaald te worden.
8.4. Privéles pakketten zijn niet onbeperkt geldig. Een pakket van 10 privélessen is maximaal 6 maanden geldig, beide met ingang van de eerste les datum. Hierna vervalt automatisch het pakket en alle overgebleven lessen, zonder dat de leerling aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) het betaalde lesgeld.
8.5. Een afspraak voor een privéles kan kosteloos verschoven worden tot maximaal 24 uur voor aanvang van de privéles. Het verzoek tot het verschuiven van een privéles dient telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij DanceIt ingediend te worden. Bij het verschuiven van een privéles, dient de leerling er rekening mee te houden dat DanceIt een volle agenda heeft en dat de kans bestaat dat er op korte termijn weinig tot geen beschikbaarheid meer is.
8.6. Ingeval van no-show dan wel indien de leerling de afspraak voor een privéles korter dan 24 uur voor aanvang van de privéles wenst te verschuiven, dan kan niet kosteloos een nieuwe afspraak worden gemaakt voor de privéles.
8.7. De leerling dient op tijd aanwezig te zijn voor zijn privéles. DanceIt zal maximaal 15 minuten wachten op de leerling.
8.8. De leerling is welkom maximaal 15 minuten voor aanvang van de privéles, tenzij anders afgesproken om rustig zijn schoenen te wisselen en voor te bereiden. In geval de leerling te laat komt, wordt de les niet verlengd en zal de les stoppen op het afgesproken tijdstip.
8.9. Met toestemming van DanceIt gemaakte foto’s en/of video’s tijdens de privéles zijn alleen voor persoonlijk gebruik en mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming via e-mail openbaar worden gemaakt op de kanalen aangegeven door DanceIt, zoals het plaatsen van foto’s en/of video’s op een of meerdere (social media) platformen.
8.10. DanceIt mag de afspraak voor een privéles verplaatsen indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht zoals omschreven in artikel 13) toe zijn. DanceIt zal zo spoedig mogelijk contact met de leerling opnemen om andere beschikbare dagen aan de leerling door te geven en om een nieuwe afspraak te maken voor de privéles.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst
9.1. DanceIt voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
9.2. DanceIt bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 10. Verplichtingen van de leerling
10.1. Tijdens de dansles dient de leerling geschikte kleding te dragen.
10.2. De leerling is verplicht de door DanceIt gegeven instructies en de huisregels van de locatie na te leven.
10.3. De leerling dient de dansles te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de leerling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de dansles schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
10.4. De leerling is zich ervan bewust dat door het volgen van de dansles blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DanceIt.
10.5. Indien de leerling zich niet geschikt acht voor de dansles, dan dient de leerling dat direct aan DanceIt te melden en zijn deelname aan de dansles te staken.
10.6. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de dansles is niet toegestaan.
10.7. Het is niet toegestaan te roken op de locatie.
10.8. De leerling dient te beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals frisse adem.
10.9. Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van DanceIt foto’s of opnames in beeld en/of geluid te maken tijdens een dansles.
10.10. DanceIt is bevoegd de leerling die zich tijdens de dansles misdraagt, die de huisregels niet in acht neemt of die de instructies van DanceIt niet opvolgt de deelname aan de dansles voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor de dansles blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van DanceIt op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 11. Annulering door DanceIt
11.1. DanceIt heeft het recht de cursus te annuleren indien zij daar een gegronde reden voor heeft, zoals te weinig deelnemers of ziekte van een van de natuurlijke personen die namens DanceIt de cursus geeft. De leerling wordt zo spoedig mogelijk via de e-mail van een dergelijke annulering in kennis gesteld.
11.2. Indien DanceIt de cursus annuleert, dan betaalt zij het reeds door de leerling betaalde cursusgeld aan de leerling terug. Geschiedt annulering tijdens de cursus, dan zal naar rato van het aantal niet genoten danslessen het cursusgeld worden terugbetaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
12.1. DanceIt kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;
b. enige daad of nalatigheid van de leerling.
12.2. DanceIt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. De leerling is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de dansles. DanceIt kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel, die ontstaan is tijdens de dansles of tijdens het verblijf op de locatie, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van DanceIt die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan de dansles is geheel voor eigen risico.
12.4. De leerling dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door DanceIt. Indien de leerling weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de leerling verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
12.5. DanceIt is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de leerling.
12.6. Indien DanceIt aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van DanceIt in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DanceIt beperkt tot het bedrag dat de leerling aan DanceIt betaald heeft voor de dansles waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DanceIt.
12.8. Alle rechtsvorderingen dient de leerling binnen 1 jaar in te stellen als de leerling niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van DanceIt. Handelt de leerling niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
12.9. Indien de leerling in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DanceIt gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens DanceIt handelt, dan is de leerling aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van DanceIt daardoor direct of indirect is ontstaan.

Artikel 13. Overmacht
13.1. DanceIt is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
13.2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de natuurlijke persoon die namens DanceIt de dansles geeft, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, terrorisme, oorlog, rellen, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop DanceIt geen (beslissende) controle kon uitoefenen of voorkomen kon worden.
13.3. Indien er sprake is van een overmachtssituaties, dan stelt DanceIt de leerling daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 14. Ontbinding
14.1. DanceIt kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring ontbinden indien de leerling zijn verplichtingen jegens DanceIt niet nakomt en de leerling geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de leerling een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
14.2. DanceIt is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in verband met de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwlijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de aard van de informatie.
15.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak DanceIt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en DanceIt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DanceIt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de leerling niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten over de dansles dienen schriftelijk of via de e-mail bij DanceIt te worden ingediend zo spoedig mogelijk na de dansles waarop de klacht betrekking heeft.
16.2. De leerling dient DanceIt de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat DanceIt overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat DanceIt erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
16.3. Als DanceIt erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden in gebreke zijn, dan dient de leerling DanceIt de mogelijkheid te geven de overeenkomst alsnog na te komen, tenzij het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is. De aansprakelijkheid van DanceIt te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 12 is opgenomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op de overeenkomst tussen DanceIt en de leerling is uitsluitend het recht van het land waarin het incident heeft plaats gevonden aan de kant van DanceIt van toepassing.
17.2. Het Gerecht in de vestigingsplaats van Danceit is bij uitsluiting bevoegd te beslissen in eventuele geschillen.